Algemene voorwaarden van Curiosity Change Drives

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Curiosity Change Drives
De besloten vennootschap Curiosity Change Drives, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09155158;

Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van Curiosity Change Drives;

Dienst
de dienst die door Curiosity Change Drives wordt verricht;

Intellectuele Eigendomsrechten
alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

Opdrachtgever
jij, de opdrachtgever en wederpartij van Curiosity Change Drives bij de Overeenkomst;
Overeenkomst
de overeenkomst van opdracht tussen Curiosity Change Drives en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

Partij(en)
Curiosity Change Drives en/of Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Curiosity Change Drives en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.

4. Curiosity Change Drives is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Toepasselijk recht en geschillen 
Mochten er geschillen ontstaan tussen klant en CuriosityChangeDrives dan zullen die exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

In verband met mogelijke interpretatieverschillen is de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden leidend. Wanneer één of meer bepalingen nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht.

Wijzigingen
CuriosityChangeDrives werkt iedere dag aan de doorontwikkeling van onze software waardoor de algemene voorwaarden ook aan verandering onderhevig kunnen zijn. Wijzigingen zullen altijd kenbaar gemaakt worden via e-mail.

Indien de CuriosityChangeDrives programmatuur en CuriosityChangeDrives diensten gebruikt blijven worden, is de meest recente  ‘Algemene Voorwaarden van toepassing. Er kan eventueel bezwaar aangetekend worden tegen de wijzigingen door een ‘verbetersuggestie’ in te sturen. We zullen dan beoordelen of de wijziging kan leiden tot aanpassing ervan. In het uiterste geval bestaat de mogelijkheid om na de wijziging de overeenkomst te beëindigen, waarbij de oude voorwaarden nog 2 maanden geldig blijven.

 

Overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van één jaar, tenzij anders is overeengekomen. Met het aangaan van een overeenkomst ontvangt de klant een licentie voor het gebruik van de CuriosityChangeDrives programmatuur. Deze wordt via een abonnementsvorm gefactureerd.

Licentie
In de licentie zijn de afgenomen productonderdelen (o.a. gebruikers, medewerkers, dashboards en test soorten) met bijbehorende aantallen tests en begin- en einddatum versleuteld. De licentie mag alleen gebruikt worden voor de eigen onderneming(en) van de klant. 

Prijsbepaling
CuriosityChangeDrives werkt voor de prijsbepaling van de licentie en productonderdelen onder andere met staffels op basis van afnamehoeveelheden. Bij het verhogen of verlagen van de licentieaantallen kan de prijsstaffel muteren. Een specificatie van de aangeboden producten, prijzen en staffels is terug te vinden in het contract. CuriosityChangeDrives voert ten aanzien van haar prijzen een markt- en prijsindex conform beleid. CuriosityChangeDrives kan de prijzen jaarlijks indexeren, waarbij er rekening gehouden wordt met de jaarmutatie Consumentenprijsindexcijfer van afgelopen juli. Bij indexering stuurt CuriosityChangeDrives voor 1 oktober een bericht aan de klanten waarin het percentage wordt vermeld. De indexering gaat in vanaf de eerste factuur in het volgende kalenderjaar. Lees alles hierover op deze pagina.  

Facturatie
CuriosityChangeDrives factureert:

 • Jaarlicenties: jaarlijks vooraf;
 • Product: direct bij bestelling
 • Consultancy: wekelijks achteraf.
 • Opleidingen/coaching: bij aanvang opleiding/coaching.

Op de abonnementsfactuur en in de Klantportal staan de actuele aantallen per product vermeld. Alle facturen worden per e-mail in PDF- en UBL-bestand verstuurd. De betalingstermijn is 14 dagen, tenzij anders is overeengek fomen. 

Geldigheid licentie
De licentie wordt automatisch verlengd. De geldigheid van de licentie kan verkort worden bij ongewenst betalingsgedrag, zoals:

 • Een factuur waar geen discussie over is, welke na 60 dagen vervallen onbetaald is.
 • Herhaaldelijk facturen telkens een maand te laat betalen.

Indien een licentie binnen 21 dagen vervalt, zal een e-mail gestuurd worden naar de contactpersoon verantwoordelijk voor administratie.

Mutatie van het abonnement
Mutaties in de licentie kunnen via administration@curiositychangedrives.com worden aangevraagd.

Nieuwe tests kunnen in het portaal zelf worden aangevraagd en toegewezen.

Productonderdelen
Een uitbreiding van de licentie kan per direct doorgevoerd worden. Een opzegging van het productonderdeel (licentie, teamdashboard) kan na minimaal één jaar volledige facturatie van de licentie doorgevoerd worden.

Aantallen
Een verhoging van de aantallen (medewerkers, dashboards, tests e.d.) kan per direct doorgevoerd worden. Een verlaging van de aantallen kan alleen na één jaar volledige facturatie van de licentie. Tests die zijn aangeschaft en niet worden gebruikt blijven beschikbaar voor 2 jaar om toe te wijzen. Een verhoging én een verlaging binnen dezelfde maand is niet mogelijk.

Beëindiging van de overeenkomst
Het beëindigen van de overeenkomst kan via e-mail aan administration@curiositychangedrives.com verzonden worden.

Beëindiging door klant
Voor klanten geldt een opzegtermijn van 3 maanden voor aanvang van een nieuw kalenderjaar. De toegang tot de programmatuur en bijbehorende data blijft dan mogelijk tot 1 maart van het volgende jaar.

Beëindiging door CuriosityChangeDrives
De opzegtermijn voor CuriosityChangeDrives bedraagt 12 maanden. CuriosityChangeDrives heeft het recht de overeenkomst per direct te beëindigen indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt (na daartoe in gebreke te zijn gesteld), surseance van betaling heeft aangevraagd of het faillissement is aangevraagd.

Procedure klantdata na beëindiging

  • De klant heeft vóór beëindiging de mogelijkheid om alle gegevens in diverse formats (Excel en PDF) te exporteren.

De volledige productieomgeving wordt 1 jaar gearchiveerd (kan via het Support Center opgevraagd worden support@curiositychangedrives.com) en wordt daarna definitief verwijderd van de back-up locatie. Op verzoek kan de back-up eerder worden verwijderd.

Aansprakelijkheid
CuriosityChangeDrives garandeert dat de software voldoet aan alle specificaties die zij opgeeft. In geval van fouten zal CuriosityChangeDrives deze altijd zo snel mogelijk herstellen. CuriosityChangeDrives besteedt grote zorg aan een juiste werking van CuriosityChangeDrives software en een correcte uitvoering van haar dienstverlening. Ondanks deze inspanningen kunnen er dingen verkeerd gaan, die voor de klant tot schade leiden. CuriosityChangeDrives streeft daarbij in overleg met de klant steeds naar een passende oplossing.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van CuriosityChangeDrives is beperkt tot € 1.000.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak en zal samengesteld nooit hoger zijn dan € 2.500.000,- per kalenderjaar. CuriosityChangeDrives kan op de aansprakelijkheidsbeperkingen geen beroep doen als er sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid in het handelen van haarzelf, van haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden.

CuriosityChangeDrives sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere vorm van gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst en gemiste kansen. De aansprakelijkheid van CuriosityChangeDrives is ook uitgesloten als de klant of door de klant ingeschakelde derden wijzigingen in producten van CuriosityChangeDrives hebben aangebracht, wat niet is toegestaan.

CuriosityChangeDrives en de klant zijn niet aansprakelijk ten opzichte van elkaar als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: Overmacht in de zin van de wet, ook bij toeleveranciers van partijen, ondeugdelijke nakoming van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan CuriosityChangeDrives zijn voorgeschreven, storingen in het elektriciteitsnet en storingen die dataverkeer belemmeren voor zover de oorzaak daarvan niet is te wijten aan partijen zelf.

De gecombineerde Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
CuriosityChangeDrives heeft een gecombineerde Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uitzonderlijke calamiteiten die CuriosityChangeDrives zelf niet kan of wil dragen. Deze verzekering is passend. Voor meer informatie over inhoud en omvang van deze verzekering  kan informatie opgevraagd worden bij CuriosityChangeDrives.

Melden
CuriosityChangeDrives verlangt van de klant dat deze zo spoedig mogelijk een klacht of een claim meldt bij CuriosityChangeDrives. Niet alleen kan CuriosityChangeDrives dan direct met de klant werken aan een oplossing, maar ook dient CuriosityChangeDrives een claim te melden bij haar verzekeraar. Overigens blijft overeind dat CuriosityChangeDrives, los van deze klacht en/of claim, streeft, in overleg met de klant, naar een passende oplossing. 

Leveringstermijnen
Wanneer CuriosityChangeDrives een (op)levertermijn niet haalt, zal de klant CuriosityChangeDrives eerst in gebreke stellen en CuriosityChangeDrives alsnog een redelijke termijn geven om haar verplichtingen na te komen.

Verwerking persoonsgegevens
CuriosityChangeDrives verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant omdat de klant een software gebruikersovereenkomst met CuriosityChangeDrives heeft. CuriosityChangeDrives en de klant zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Omdat CuriosityChangeDrives een standaard applicatie (test, PDF rapportages, digital dashboard) met de daarbij behorende standaard dienstverlening (Consultancy en support) levert, heeft CuriosityChangeDrives de verwerkingsovereenkomst opgenomen in de Algemene Voorwaarden. CuriosityChangeDrives is in deze de ‘verwerker’ en de klant de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. CuriosityChangeDrives en de klant verplichten zich over en weer om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven. Voor de definities van begrippen wordt aangesloten bij de AVG. CuriosityChangeDrives zal de persoonsgegevens alleen verwerken voor en in opdracht van de klant en om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Instructies verwerking
De verwerking bestaat uit het beschikbaar stellen van de CuriosityChangeDrives applicaties met de door de klant en haar medewerkers ingevoerde en gegenereerde data. CuriosityChangeDrives zal geen gegevens toevoegen, aanpassen of verwijderen zonder dat de klant daar schriftelijke instructie voor gegeven heeft. Die instructie kan via een verzoek worden gegeven.

Binnen de applicatie, die CuriosityChangeDrives beschikbaar stelt, zijn verschillende soorten persoonsgegevens vast te leggen. CuriosityChangeDrives is zich ervan bewust dat de klant al deze, en eventueel nog zelf aan te maken persoonsgegevens of categorieën, kan invoeren en dat CuriosityChangeDrives deze dan zal verwerken. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of het doel en aard van de verwerking past bij de dienstverlening die CuriosityChangeDrives doet.

CuriosityChangeDrives verzamelt geanonimiseerde gegevens over het gebruik van haar producten en diensten. Deze gegevens ondersteunen CuriosityChangeDrives om inzicht te krijgen of, hoe en hoe vaak bepaalde onderdelen van het product gebruikt worden. De geanonimiseerde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om producten en dienstverlening te verbeteren. CuriosityChangeDrives zal de verzamelde gebruikersstatistieken nooit gebruiken voor commerciële doeleinden of aanbieden aan derde partijen. 

Geheimhoudingsplicht
CuriosityChangeDrives is zich bewust dat de informatie die de klant met CuriosityChangeDrives deelt en opslaat binnen het digital dashboard, een geheim en bedrijfsgevoelig karakter heeft. Alle CuriosityChangeDrives -medewerkers zijn via hun arbeidsovereenkomst verplicht eventuele gegevens van de klant strikt geheim te houden.

Medewerkers met toegang tot klantgegevens

Alleen systeembeheerders van CuriosityChangeDrives en Objective7 bvba hebben volledige toegang tot de klantgegevens voor:

  • het plaatsen van een nieuwe versie;
  • het doorvoeren van patches en hotfixes;
  • het maken van een back-up;
  • het verplaatsen van een gegevens binnen het digital dashboard.

Consultants, Supportmedewerkers en andere CuriosityChangeDrives medewerkers hebben alleen toegang tot de klantgegevens indien zij toestemming daarvoor hebben ontvangen van de klant en voor zolang zij toestemming hebben van de klant.

Beveiliging
CuriosityChangeDrives neemt blijvend passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. CuriosityChangeDrives werkt hiervoor samen met service provider Skyscrapers en AWS te Dublin, Ierland (Amazon Web Services), AWS is ISO27001 certified (meer informatie: https://www.curiositychangedrives.com/aws). We volgen OWASP voor web application security. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG. CuriosityChangeDrives zal bijstand verlenen aan de klant bij het doen nakomen van de op de klant rustende verplichtingen op grond van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De klant is gerechtigd om in overleg met CuriosityChangeDrives tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van een audit. De klant zal alle kosten in verband met deze controle dragen. 

CuriosityChangeDrives is aansprakelijk voor schade in het kader van persoonsgegevens door handelen of nalaten van de subverwerker waarbij de aansprakelijkheidsbeperking uit het hoofdstuk Aansprakelijkheid geldt. CuriosityChangeDrives kan geen beroep doen op een aansprakelijkheidsbeperking ten aanzien van een verhaalsactie op grond van artikel 82 van de AVG.

Indien de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of de Belgische Gegevens Beschermings Authoriteit (GBA) aan de klant een bindende aanwijzing zal geven dient de klant CuriosityChangeDrives op de hoogte stellen van deze bindende aanwijzing. CuriosityChangeDrives zal er alles aan doen wat in redelijkheid van haar verwacht kan worden om de naleving mogelijk te maken. Als CuriosityChangeDrives niet doet wat in redelijkheid van haar gevraagd kan worden waardoor er een boete volgt, of als de Autoriteit Persoonsgegevens direct een boete oplegt omdat sprake is van opzet of ernstige verwijtbare nalatigheid aan de kant van CuriosityChangeDrives, dan geldt de toepasselijke aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor genoemd in het hoofdstuk Aansprakelijkheid niet.

 

Subverwerkers
CuriosityChangeDrives verwerkt de klantdata in datacenters van Skyscraper bvba te Belgie en Amazon Web Services te Dublin, Ierland en deze zijn hiermee subverwerker. De datacenters waar CuriosityChangeDrives gebruik van maakt bevinden zich uitsluitend in Europa en vallen onder Europese wet- en regelgeving en voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit. De datacenters zijn minimaal ISO 27001 gecertificeerd. De (persoons)gegevens worden door CuriosityChangeDrives en subverwerker uitsluitend verwerkt binnen de Europese Economische ruimte. CURIOSITYCHANGEDRIVES heeft aan de subverwerker(s) dezelfde verplichtingen opgelegd als die voor haarzelf gelden.

CuriosityChangeDrives zal geen nieuwe subverwerkers gegevens laten verwerken zonder de klant daarover tijdig te informeren. De klant kan bezwaar maken bij CuriosityChangeDrives tegen de subverwerker. CuriosityChangeDrives zal deze bezwaren op directieniveau afhandelen. Mocht CuriosityChangeDrives toch gegevens willen laten verwerken door de nieuwe subverwerker, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen.

Privacyrechten
CuriosityChangeDrives heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens die door de klant beschikbaar worden gesteld. Zonder noodzaak, gezien de aard van de door de klant verstrekte opdracht, expliciete toestemming van de klant of wettelijke verplichting zal CuriosityChangeDrives de gegevens niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden verwerken, dan voor de overeengekomen doeleinden. De klant garandeert dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de CuriosityChangeDrives genoemde grondslag. 

Voor zover vereist op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, zijn Toezichthouders gerechtigd om audits uit te voeren om te controleren of de CuriosityChangeDrives voldoet aan de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de overeenkomst, toezichtsregels en / of toepasselijke dwingende wetgeving. CuriosityChangeDrives zal de klant zo snel mogelijk informeren van een dergelijke audit, tenzij dit verboden is.

Betrokkenen
De klant is verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens van de betrokkenen en daarbij voor het informeren en bijstaan van de rechten van de betrokkenen. CuriosityChangeDrives zal nooit op verzoeken van betrokkenen ingaan en altijd verwijzen naar de verantwoordelijke. CuriosityChangeDrives zal, voor zover dat binnen de applicatie mogelijk is, haar medewerking verlenen aan de klant zodat deze kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen in het geval dat een betrokkene haar rechten uitoefent op grond van de AVG of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken
De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. CuriosityChangeDrives zal daarom zelf geen meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de Belgische Gegevens Beschermings Authoriteit (GBA). Uiteraard zal CuriosityChangeDrives de klant juist, tijdig en volledig informeren over relevante incidenten, zodat de klant als verwerkingsverantwoordelijke aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover meer informatie.

Indien de klant een (voorlopige) melding verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) over een datalek bij CuriosityChangeDrives, zonder dat de klant CuriosityChangeDrives hierover vooraf geïnformeerd heeft, dan is de klant aansprakelijk voor door CuriosityChangeDrives geleden schade en kosten van deze melding. Indien blijkt dat er geen sprake is van een datalek bij CuriosityChangeDrives, is de klant verplicht de melding direct in te trekken.

Bepaling datalek
Voor het bepalen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, gebruikt CuriosityChangeDrives de AVG en de Beleidsregels meldplicht datalekken als leidraad. Zie deze pagina daarvoor.

Melding aan de klant
Indien blijkt dat bij CuriosityChangeDrives sprake is van een beveiligingsincident of datalek zal CuriosityChangeDrives de klant daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat CuriosityChangeDrives bekend is geworden met het datalek. Om dit te realiseren zorgt CuriosityChangeDrives ervoor dat al haar medewerkers in staat zijn en blijven om een datalek te constateren en verwacht CuriosityChangeDrives van haar opdrachtnemers dat zij CuriosityChangeDrives in staat stelt om hier aan te kunnen voldoen. Voor de duidelijkheid: als er een datalek is bij een subverwerker van CuriosityChangeDrives, dan meldt CuriosityChangeDrives dit uiteraard ook. CuriosityChangeDrives is het contactpunt voor de klant. De klant hoeft geen contact op te nemen met de subverwerkers van CuriosityChangeDrives. 

Informeren klant (contactpersoon instellen)
In eerste instantie zal CuriosityChangeDrives de contactpersoon van het abonnement informeren over een datalek. 

Informatie verstrekken
CuriosityChangeDrives probeert de klant direct alle informatie te verstrekken die de klant nodig heeft om een eventuele melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten. 

Termijn van informeren
De AVG geeft aan dat er ‘onverwijld’ gemeld moet worden. Dit is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging en zo mogelijk niet later dan 72 uur na ontdekking ervan door de verantwoordelijke. Indien er een beveiligingsincident optreed zal CuriosityChangeDrives de klant zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontdekken door CuriosityChangeDrives ervan, informeren. De klant zal zelf de beoordeling moeten maken of het beveiligingsincident valt onder de term ‘datalek’ en of er melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan zal moeten worden. De klant heeft hiervoor 72 uur, nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld, de tijd.

Voortgang en maatregelen
CuriosityChangeDrives zal de klant op de hoogte houden over de voortgang en de maatregelen die getroffen worden. CuriosityChangeDrives maakt hierover afspraken met de primaire contactpersoon bij de initiële melding. In ieder geval houdt CuriosityChangeDrives de klant op de hoogte in geval van een wijziging van de situatie, het bekend worden van nadere informatie en over de maatregelen die getroffen worden. 

CuriosityChangeDrives registreert alle security incidenten en handelt deze volgens een vaste procedure (workflow) af. 

Gegevens verwijderen
CuriosityChangeDrives zal, na afloop van de overeenkomst, alle klant gegevens verwijderen zoals beschreven staat bij ‘Beëindiging van de overeenkomst’. Mocht de klant eerder de gegevens verwijderd willen hebben, dan kan daarvoor een verzoek worden ingediend. CuriosityChangeDrives verplicht zich daar gehoor aan te geven.

Dienstverlening
CuriosityChangeDrives ondersteunt de klant bij het implementeren van het systeem met consultancy. CuriosityChangeDrives heeft een uitgebreid partnernetwerk met wie wordt samengewerkt.

Consultancy
CuriosityChangeDrives benoemt voor de begeleiding van de  implementatie een projectleider. Deze  projectleider stelt samen met de klant een projectplan op met  o.a.  de planning, doelstellingen, scope  en verantwoordelijkheden.  Elk  project  wordt  gemonitord  tot  en  met  de  oplevering  binnen  het voorgestelde budget op de offerte. De projectleider zal een eventuele overschrijding direct signaleren en afstemmen. Consultancy draagt de klant over aan het Support Center, zodra het implementatieproject is afgerond.

Incidentele of aanvullende consultancy- of coaching- of trainingswerkzaamheden van 1 of meer losse dagen kan de klant via een e-mail op support@curiositychangedrives.com aanvragen. Een consultancywerkdag is effectief 7 uur, een halve dag 3,5 uur. Er worden geen aanvullende reis-  of verblijfskosten in rekening gebracht. Ook is er de mogelijkheid om werkzaamheden op afstand uit te laten voeren. In dat geval worden de uren doorbelast die onderling afgestemd zijn.

Beschikbaarheid
CuriosityChangeDrives wordt gehost op systemen van professionele Europese datacenters. Deze ’top-tier’ datacenters hebben een netwerkbeschikbaarheid van 99,9999%. De beschikbaarheid en performance van CuriosityChangeDrives worden continu gemonitord. 

In de volgende situaties kan CuriosityChangeDrives Online niet beschikbaar zijn:

   • preventief onderhoud;
   • installeren nieuwe versie CuriosityChangeDrives;
   • onderhoud dat met de klant is kortgesloten;
   • calamiteiten als gevolg van natuurrampen en andere overmacht situaties.

Onderhoud
De klant wordt minimaal 5 dagen van tevoren geïnformeerd als CuriosityChangeDrives Online mogelijk niet beschikbaar is. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 21:00 en 07:00 uur of in het weekend. Incidentele patches en hotfixes worden automatisch en zonder vooraankondiging ´s nachts uitgevoerd. 

Performance
CuriosityChangeDrives Online behoort een goede performance te hebben, maar is afhankelijk van de internetverbinding en inrichting van de omgeving van de klant. Bij performancehinder kan contact gezocht worden met support@curiositychangedrives.com

Back-up & restore

Dagelijks wordt er een back-up gemaakt van de volledige omgeving:

    • Dag back-up wordt na 1 dag verwijderd.
    • Verzamelen van algemene gebruikersstatistieken, zoals responsetijden. Deze informatie wordt geanalyseerd en mogelijk ter verbetering besproken met de klant.
    • Gemiddelde duur van het terugzetten van een omgeving is 4 uur.

Monitoring

Op CuriosityChangeDrives worden systemen, processen en gebruikers continu gemonitord in het eigen Cyber Operations Center met als doel:

     • Storingen te voorkomen of in een vroeg stadium op te lossen. Monitoring is gericht op het tijdig ontdekken van storingen en ongewenst
      gedrag. Controle op misbruik is onderdeel van de (dagelijkse) standaard monitoringswerkzaamheden
     • Verzamelen van algemene gebruikersstatistieken, zoals responsetijden. Deze informatie wordt geanalyseerd en mogelijk ter verbetering besproken met de klant.
     • Verzamelen van anonieme statistieken uit de klantomgeving ter verbetering van onze producten en diensten.

Beveiliging en toegang
CuriosityChangeDrives heeft meerdere beveiligingslagen. Mocht één van de lagen falen, dan zal de volgende laag alsnog bescherming bieden. Hiermee wordt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de applicatie gewaarborgd. 

Continuïteit
CuriosityChangeDrives beschikt over calamiteitenprocedures om verlies van data door systeemuitval, fysieke vernietiging of anderszins te voorkomen en het herstel van zulke data te bevorderen. De datacenters zijn voorzien van redundante technieken, zodat uitval van enkele servers of storage niet direct leidt tot een calamiteit. 

Continuïteit datacenter bij faillissement

Met het datacenter zijn aanvullende (contractuele) afspraken gemaakt die eraan moeten bijdragen dat klanten van CuriosityChangeDrives  toegang tot hun data behouden in geval van een faillissement:

      • Het datacenter zal de dienstverlening aan CuriosityChangeDrives niet staken in geval van een faillissement van het datacenter, voordat een continuïteitsplan is overeengekomen met de curator.
      • installeren nieuwe versie CuriosityChangeDrives;
      • Bij een faillissement van CuriosityChangeDrives zal het datacenter tot een minimale periode van 2 weken na datum faillissement de dienstverlening niet staken. Voordat de dienstverlening wordt gestaakt, zal het datacenter in overleg treden met de curator voor het behoud van de dienstverlening en het zeker stellen van de financiële verplichtingen.

Support
De medewerkers van het Support Center verhelpen problemen en beantwoorden vragen over het CuriosityChangeDrives dashboard.

Algemene ondersteuning
Elke melding aan het Support Center wordt een ‘incident’ genoemd. Een incident kan een fout, storing, wens, inrichtingsvraagstuk of gebruikersvraag zijn. 

Registratie en reactietijd
We werken volgens een best-effort reactietijd omdat CuriosityChangeDrives geen bedrijfskritisch systeem is. 

De hersteltijd bij een probleem is afhankelijk van de ernst en de duur van de situatie en de mate waarin CuriosityChangeDrives afhankelijk is van derden voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

Prioriteiten en hersteltijden
De prioriteit van de vraag bepaalt de hersteltijd. De meeste incidenten gaan over vragen die te maken hebben met kennis over het product. Deze vragen worden dan vaak ook binnen 48 uur nog afgehandeld. Mocht de vraag gaan over nog niet bestaande functionaliteit, ook wel een wens, dan wordt deze ingestuurd bij Productmanagement. Hierbij kan niet altijd worden aangegeven wanneer en of de wens wordt vervuld. 

Elk incident krijgt een prioriteit toegewezen. Deze wordt toegekend door de Supportmedewerker die het incident in behandeling neemt. De richtlijnen die we hierbij hanteren zijn:

         • Prio 3: Informatieve vragen/ wensen: In 90% van de gevallen binnen 48 uur 
         • Prio 2: Niet productie verstorende problemen: Hersteltijd/workaround binnen 1 maand, voor zover dat mogelijk is. 
         • Prio 1: Productie verstorende problemen: Hersteltijd/workaround binnen 5 werkdagen, voor zover dat mogelijk is.

Signalering

CuriosityChangeDrives monitort dagelijks het aantal gebruikersvragen en de contactmomenten met Support om te analyseren hoe deze vragen voorkomen kunnen worden. In sommige situaties wordt er contact opgenomen met de klant om dit punt bespreekbaar te maken. Bij veel gebruikersvragen of veelvuldig contact met het Support Center wordt er een oplossing gezocht met de klant om dit in de toekomst te voorkomen. 

Openingstijden en extra ondersteuning
Het Support Center beantwoordt deze vragen van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Het Support Center is tijdens deze uren ook telefonisch geopend. 

Product
CuriosityChangeDrives voorziet de klant van een product dat continu wordt doorontwikkeld en uitgeleverd met nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en wettelijke aanpassingen. 

Productbeschrijving
De klant heeft de mogelijkheid te kiezen voor Single Curiosity assessment, team assessment en Enterprise solution. Met de software van CuriosityChangeDrives kan de teamperformance van een organisatie factbased en data driven worden. De software bevat de volgende onderdelen: Assessment, cloud dashboard team, cloud dashboard enterprise solution. 

Diensten en verantwoordelijkheden
CuriosityChangeDrives ontwikkelt en levert de cloud software en kan in de meeste gevallen zorg dragen voor de implementatiebegeleiding van deze software bij haar klanten. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte inrichting. 

CuriosityChangeDrives is niet verantwoordelijk voor de juiste werking van koppelingen van aanvullende softwarepakketten of aanvullende diensten van derde partijen.

Eigendomsrechten
Het intellectuele eigendomsrecht van het product berust, en blijft berusten, bij CuriosityChangeDrives. Als een derde beweert dat het intellectuele eigendomsrecht van de programmatuur bij hem ligt, zal CuriosityChangeDrives de klant vrijwaren. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de klant CuriosityChangeDrives hierover zo spoedig mogelijk informeert, medewerking verleent aan onderzoek en de afhandeling van de zaak verder geheel overlaat aan CuriosityChangeDrives. 

Het eigendomsrecht van de ingevoerde data en de door de applicatie gegenereerde data berust bij de klant. CuriosityChangeDrives mag en zal zich geen rechten toe-eigenen aan de klantdata.

Een licentie geeft geen recht op de zogenoemde broncode. 

Ontwikkeling en versiebeheer
De software wordt continu doorontwikkeld en uitgeleverd met nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en wettelijke aanpassingen. Het uitleverbeleid is terug te vinden op de Klantportal.

Globaal hanteert CuriosityChangeDrives het volgende uitleveringsschema:

       • Versie: 2-4 keer per jaar;
       • Patch: Dagelijks indien van toepassing.

Elke Versie wordt voorzien van Releasenotes via e-mail naar de contactpersoon. Hierin wordt beschreven welke onderdelen zijn aangepast. 

————————————————————